Figyelem! Az alábbi program segítségével kitölthető és kinyomtatható jelentkezési lapot KIZÁRÓLAG valamely KORMÁNYHIVATALHOZ LEHET BENYÚJTANI. Az Oktatási Hivatal nem fogad érettségi jelentkezéseket.
Kérjük, hogy mielőtt elkezdi kitölteni a jelentkezési lapot, gondosan tanulmányozza át az útmutatót!
Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 5.

Útmutató (PDF-ben)

Jelentkezési útmutató | Kitöltési útmutató | Vizsgadíjak | Külföldi jelentkezők | A megyei/fővárosi kormányhivatalok | Az érettségi vizsgatárgyak felsorolása | Jogi útmutató | A jelentkezési lap mellékletei (nyilatkozatok)

JELENTKEZÉS EGYES VIZSGATÁRGYAKBÓL KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA (2016/2017. tanév október-novemberi vizsgaidőszak)

A) érettségi bizonyítvánnyal már rendelkező jelentkező:1
  a) középiskolával tanulói jogviszonyban nem álló
  b) középiskolával szakképző évfolyamon tanulói jogviszonyban álló
  c) külföldi érettségi bizonyítvánnyal rendelkező
B) érettségi bizonyítvánnyal nem rendelkező jelentkező:1
  a) középiskolával tanulói jogviszonyban nem álló
 

I. Az érettségiző személyi adatai:
 Tanulói azonosító: Előnév: Családi név:1 Utónév:1
(valamennyi)
Születési név:
(családi név)
Születési név:
(utónév)
Születési hely:1 Születési dátum
(év-hónap-nap):1

Anyja születési neve:(családi név, utónév)1
Sz. ig. / útlevél száma:1 Állampolgárság:1 Neme:1
II. Elérhetősége:
Állandó lakcím: ország:1 irányítószám:1 város:1 utca, házszám:1
Értesítési cím:2 ország:1 irányítószám:1 város:1 utca, házszám:1
Telefonszám:
(pl.: 06-1/123-4567)
Mobil telefonszám:
(pl.: 06-30/123-4567)
E-mail cím:
III. Érettségivel kapcsolatos információk:
Vizsgázás típusa: Képzés típusa: Tanulói jogviszony:3 Munkarend:
Évfolyam: Osztály: A jelentkező saját iskolájának OM kódja:4 Feladatellátási hely azonosítója Érettségi bizonyítvány
sorszáma:
ér. biz.-t kiállította:
Iskola OM kódja
IV. A középiskolai tanulmányok befejezésének időpontja, helyszíne:
A volt iskola OM kódja:4 Iskola neve:4 Tanév:4 (pl.: 2009/2010)
Kormányhivatal:1 1 Kötelezően kitöltendő rovat.
2 Ha az értesítési cím nincs kitöltve, minden érettségivel kapcsolatos postai értesítést az állandó lakcímére fog kapni!
3 Csak középfokú intézményben fennálló jogviszony esetén!
4 Csak akkor töltse ki, ha már középiskolai végbizonyítványt kapott!
  # # # # # # # # #
# #
# #
1 #
2 #
3 #
4 #
5 #
5Ha még nincs érettségi bizonyítványa, és pótló vagy javító érettségi vizsgára jelentkezik, a törzslapkivonat(ok)on található, egyéb vizsgatárgyakból elért eredményeit is tüntesse fel!
6OKTV/SZÉTV helyezés alapján; külföldi elismert érettségi alapján; mentesség a magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy vizsgája alól azoknak, akiknek az állampolgársága nem magyar, vagy a középiskolai tanulmányai befejezését megelőző négy tanév közül legalább hármat nem a magyar köznevelési rendszerben végzett.
7Nem magyar vizsganyelvet csak a két tanítási nyelvű és a nemzetiségi, etnikai kisebbségi oktatásban részt vevők választhatnak.
8Idegen nyelv vizsgatárgynál, ha annak eredményét 2005-ben nyelvvizsga-bizonyítvány alapján kapta.
Űrlap nyomtatása:  

A megyei/fővárosi kormányhivatal címe:

Kérem előbb válasszon kormányhivatalt!

A hiánytalanul kitöltött és aláírt jelentkezési lapot - a kitöltési útmutatóban megjelölt csatolt dokumentumokkal együtt - személyesen, meghatalmazott útján, vagy postai úton tértivevényes küldeményben kell benyújtani a fenti címre. Az aláírás, vagy bármelyik szükséges melléklet nélkül a jelentkezés érvénytelen!

I. Jelentkezési útmutató

I. 1. A jelentkezési lap felhasználóinak köre.

A 2016/2017. tanév október-novemberi vizsgaidőszakában középszintű és emelt szintű érettségi vizsgára az itt letölthető jelentkezési lapot használhatják azok a jelentkezők, akik:

A) már rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal, és
a) tanulói jogviszonyban már nem állnak középfokú intézménnyel, vagy
b) olyan középiskolával állnak szakképző évfolyamon tanulói jogviszonyban, amely nem szervez érettségi vizsgát, vagy
c) külföldön szerezték meg érettségi bizonyítványukat (és Magyarországon nem állnak középfokú intézménnyel tanulói jogviszonyban).

B) érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkeznek, és
a) tanulói jogviszonyban már nem állnak középfokú intézménnyel.

Az itt letöltött jelentkezési lapot KIZÁRÓLAG a fővárosi, megyei kormányhivatalokhoz (a továbbiakban: kormányhivatalok) lehet benyújtani. Az Oktatási Hivatal nem fogad érettségi jelentkezéseket. Ezeket a jelentkezési lapokat (egyedi érettségi iktatószámuk miatt) a középiskolák nem tudják rögzíteni.
A tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázó érettségi vizsgára személyesen jelentkezhet bármelyik érettségi vizsgát szervező középiskolában is, ez esetben a jelentkezési lapot az adott intézmény biztosítja a jelentkező számára. (A középiskola azonban nem köteles fogadni az intézménnyel tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázó jelentkezését.)

Figyelem! Középiskolában történő jelentkezés esetén az itt letölthető jelentkezési lap nem használható, azt a középiskola biztosítja a tanulók számára!

I.2. Jelentkezési információk

1. Az itt letölthető érettségi jelentkezési lapot az I.1. pontban meghatározott jelentkezők tölthetik ki.

2. A 2016/2017. tanév október-novemberi érettségi vizsgaidőszakában megjelölhető vizsgafajták a következők: rendes, kiegészítő, szintemelő, ismétlő, pótló, valamint javító érettségi vizsga.

2.1. Rendes érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt vagy megszűnését követően első alkalommal tett érettségi vizsga.

2.2. Kiegészítő érettségi vizsga a sikeresen befejezett érettségi vizsga után az érettségi bizonyítványban nem szereplő egyes vizsgatárgyból tett érettségi vizsga.

2.3. Szintemelő érettségi vizsga egyes vizsgatárgyakból a középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának az emelt szintű érettségi vizsgán első alkalommal történő megismétlése. A tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt szintemelő érettségi vizsgát a magyarországi középiskolában tanított idegen nyelvekből, továbbá informatikából lehet tenni.

2.4. Ismétlő érettségi vizsga az érettségi bizonyítvány kiadása után egyes vizsgatárgyból a korábban sikeresen letett érettségi vizsga azonos szinten, illetve az emelt szintű vizsga középszinten történő megismétlése. Ismétlő érettségi vizsgára az jelentkezhet, aki rendelkezik már érvényes érettségi bizonyítvánnyal.

2.5. Javító érettségi vizsga a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de a be nem fejezett, illetve a megkezdett, de tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt sikertelen rendes, előrehozott, pótló és az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsga megismétlése.

2.6. Pótló érettségi vizsga a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, ismétlő, javító érettségi vizsga folytatása.

3. A letöltött érettségi jelentkezési lap egyedi, személyre szóló, így csak az tudja felhasználni, akinek az adatai azon szerepelnek! Az érettségi jelentkezési lapon megadott személyes adatok és vizsgajelentkezések – a felhasználó hozzájárulása esetén – 2016. szeptember 12-éig tárolásra kerülnek. A jelentkezési lapon lévő személyes adatok kezelése az érettségi vizsga jogszerű lebonyolítása céljából szükséges. A jelentkezési lapon szereplő személyes adatokat kizárólag a vizsgaszervező kormányhivatalban és az OH-ban az érettségi vizsgák szervezéséért felelős személyek ismerhetik meg. Érvényes érettségi jelentkezéshez a kinyomtatott érettségi jelentkezési lapot a vizsgaszervező kormányhivatalnak be kell nyújtani.

4. Az érettségi jelentkezési lapot 2016. szeptember 5-éig kell benyújtani (postára adni). A hiánytalanul kitöltött és aláírt jelentkezési lapot – a megfelelő csatolt dokumentumokkal együtt – személyesen, meghatalmazott útján, vagy postai úton tértivevényes küldeményben kell benyújtani ahhoz a kormányhivatalhoz, amelytől a vizsgák megszervezését kéri. Az aláírás, vagy bármelyik szükséges melléklet nélkül a jelentkezés érvénytelen! A kormányhivatalhoz postai úton benyújtott jelentkezésnek magyarországi lakcímet, ennek hiányában magyarországi értesítési címet kell tartalmaznia. (Ez érvényes a határon túli vizsgázókra is.) A jelentkezési határidő elmulasztása esetén igazolási kérelmet a jelentkezési határidő utolsó napjától számított nyolc napon belül lehet előterjeszteni. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

5. A jelentkezési laphoz mellékleteket kell csatolni az alábbiak szerint.

5.1. Érettségi bizonyítvánnyal már rendelkező jelentkező

5.1.1. Érettségi bizonyítvánnyal már rendelkező, középiskolával tanulói jogviszonyban nem álló jelentkező kiegészítő, ismétlő, szintemelő érettségi vizsgára történő jelentkezése esetén:

 • az érettségi bizonyítvány és érettségi tanúsítvány(ok) másolatát,

 • a középiskolai bizonyítvány utolsó tanévre vonatkozó, a középiskolai tanulmányok befejezését is igazoló oldalainak másolatát,

 • az iskola vagy annak jogutódja által az egyes tantárgyakra, tantárgyrészekre vonatkozó mentesítésről szóló igazolás másolatát (Ha a tanulói jogviszony megszűnése után következik be olyan állapot, amely alapján a sajátos nevelési igény megállapításának lenne helye, a 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet 12. §-ának (6), (7) és (9) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a fogyatékosság megállapítását szakorvos által kiállított igazolással kell bizonyítani.),

 • minden esetben eredeti példányban a vizsgadíj befizetésének igazolását (a vizsgadíjak befizetésének módjai és a vizsgák díjai a III. pontban találhatók meg).

Szintemelő és ismétlő érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén a jelentkezési lapon az adott vizsgatárgyra vonatkozóan a már meglévő érettségi eredmény tényét „A vizsgatárgyból érettségi eredménnyel rendelkezem” felirat alatt kell jelezni a megfelelő oszlopban (hagyományos rendszerben; középszinten vagy emelt szinten) az „igen” szó feltüntetésével.

5.1.2. Érettségi bizonyítvánnyal már rendelkező, középiskolával szakképző évfolyamon tanulói jogviszonyban álló vizsgázó (amennyiben az adott középfokú intézmény nem szervez érettségi vizsgát) kiegészítő, ismétlő, szintemelő érettségi vizsgára történő jelentkezése esetén:

 • az érettségi bizonyítvány és érettségi tanúsítvány(ok) másolatát,
 • a középiskolai bizonyítvány utolsó tanévre vonatkozó, a középiskolai tanulmányok befejezését is igazoló oldalainak másolatát,

 • az iskola által az egyes tantárgyakra, tantárgyrészekre vonatkozó mentesítésről szóló igazolás másolatát (Ha a tanulói jogviszony megszűnése után következik be olyan állapot, amely alapján a sajátos nevelési igény megállapításának lenne helye, a 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet 12. §-ának (6), (7) és (9) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a fogyatékosság megállapítását szakorvos által kiállított igazolással kell bizonyítani.),

 • minden esetben eredeti példányban a vizsgadíj befizetésének igazolását (a vizsgadíjak befizetésének módjai és a vizsgák díjai a III. pontban találhatók meg).

Szintemelő és ismétlő érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén a jelentkezési lapon az adott vizsgatárgyra vonatkozóan a már meglévő érettségi eredmény tényét „A vizsgatárgyból érettségi eredménnyel rendelkezem” felirat alatt kell jelezni a megfelelő oszlopban (hagyományos rendszerben; középszinten vagy emelt szinten) az „igen” szó feltüntetésével.

5.1.3. Külföldi érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők kiegészítő érettségi vizsgára történő jelentkezése esetén: Érettségi bizonyítvánnyal rendelkező határon túli jelentkezők kiegészítő vizsgafajtára nyújthatják be jelentkezésüket. Amennyiben a kétszintű rendszerben szereztek már érettségi tanúsítványt, úgy lehetőség van az adott tárgyból ismétlő és szintemelő vizsga letételére is.

 • az érettségi bizonyítvány hiteles magyar nyelvű fordításának másolatát,
 • a kétszintű vizsgarendszerben esetleg már korábban megszerzett érettségi tanúsítvány(ok) másolatát,
 • minden esetben eredeti példányban a vizsgadíj befizetésének igazolását (a vizsgadíjak befizetésének módjai és a vizsgák díjai a III. pontban találhatók meg).

Érettségi bizonyítvánnyal rendelkező határon túli jelentkezők kiegészítő vizsgafajtára nyújthatják be jelentkezésüket. Amennyiben a kétszintű rendszerben szereztek már érettségi tanúsítványt, úgy lehetőség van az adott tárgyból ismétlő és szintemelő vizsga letételére is.

5.2. Érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező jelentkező

5.2.1. Érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező, középiskolával tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázó rendes érettségi vizsgára történő jelentkezése esetén:

 • a középiskolai bizonyítvány utolsó tanévre vonatkozó, a középiskolai tanulmányok befejezését is igazoló oldalainak másolatát,

 • ha valamely vizsgatárgyból van már érettségi eredménye (amely még a hagyományos érettségi rendszerben vagy már a kétszintű érettségi rendszerben előrehozott vizsgaként keletkezett), akkor ezen eredmények igazolására szolgáló törzslapkivonatot,

 • az iskola vagy annak jogutódja által az egyes tantárgyakra, tantárgyrészekre vonatkozó mentesítésről szóló igazolás másolatát (Ha a tanulói jogviszony megszűnése után következik be olyan állapot, amely alapján a sajátos nevelési igény megállapításának lenne helye, a 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet 12. §-ának (6), (7) és (9) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a fogyatékosság megállapítását szakorvos által kiállított igazolással kell bizonyítani.),

 • minden esetben eredeti példányban a vizsgadíj befizetésének igazolását (a vizsgadíjak befizetésének módjai és a vizsgák díjai a III. pontban találhatók meg).

Az érettségi bizonyítvány kiállításához legalább 5 vizsgatárgyból (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, kötelezően választandó vizsgatárgy) kell legalább elégséges osztályzatot szerezni.

5.2.2. Érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező, középiskolával tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázó jelentkezése esetén, amennyiben a jelentkező az iskolai rendszerű nevelésben-oktatásban (szakiskola) szerzett államilag elismert szakképesítés figyelembe vételét kéri:

 • az iskolai rendszerű nevelésben-oktatásban (szakiskola) szerzett államilag elismert szakképesítést igazoló bizonyítvány másolatát,

 • a középiskolai bizonyítvány utolsó tanévre vonatkozó, a középiskolai tanulmányok befejezését is igazoló oldalainak másolatát,

 • ha valamely vizsgatárgyból van már érettségi eredménye (amely még a hagyományos érettségi rendszerben vagy már a kétszintű érettségi rendszerben előrehozott vizsgaként keletkezett), akkor ezen eredmények igazolására szolgáló törzslapkivonatot,

 • az iskola vagy annak jogutódja által az egyes tantárgyakra, tantárgyrészekre vonatkozó mentesítésről szóló igazolás másolatát (Ha a tanulói jogviszony megszűnése után következik be olyan állapot, amely alapján a sajátos nevelési igény megállapításának lenne helye, a 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet 12. §-ának (6), (7) és (9) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a fogyatékosság megállapítását szakorvos által kiállított igazolással kell bizonyítani.),

 • minden esetben eredeti példányban a vizsgadíj befizetésének igazolását (a vizsgadíjak befizetésének módjai és a vizsgák díjai a III. pontban találhatók meg),

 • Nyilatkozat iskolai rendszerű nevelésben-oktatásban szerzett államilag elismert szakképesítés figyelembe vételével történő, tanulói jogviszonyon kívüli érettségi jelentkezés benyújtása esetén – 11. számú melléklet.

Csak ebben az esetben választható ki a jelentkezési lap kitöltésekor a vizsgázás típusa mezőben az „OKJ-s bizonyítvány figyelembevételével egyes vizsgatárgyakból” lehetőség. A fent leírtak szerint kizárólag az iskolai rendszerű nevelésben-oktatásban megszerzett államilag elismert szakképesítést tanúsító bizonyítvány figyelembevételére van lehetőség. Amennyiben a vizsgázó a vizsgázás típusánál „OKJ-s bizonyítvány figyelembevételével egyes vizsgatárgyakból ” lehetőséget jelöli meg csak magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és idegen nyelv vizsgatárgyból kell érettségi vizsgát tennie az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez (tehát ebben az esetben a kötelezően választandó 5. vizsgatárgyból nem kell vizsgára jelentkeznie a vizsgázónak).

5.2.3. Érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező, középiskolával tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázó javító vagy pótló érettségi vizsgára történő jelentkezése esetén:

 • a középiskolai bizonyítvány utolsó tanévre vonatkozó, a középiskolai tanulmányok befejezését is igazoló oldalainak másolatát,

 • a megkezdett érettségi vizsga törzslapkivonatát (a törzslapkivonatot abban a középiskolában állították ki, ahol a már sikeresen teljesített vizsgá(ka)t letette, ill. ahol a jelentkezőt javító vagy pótló érettségi vizsgára utasították),

 • az iskola vagy annak jogutódja által az egyes tantárgyakra, tantárgyrészekre vonatkozó mentesítésről szóló igazolás másolatát (Ha a tanulói jogviszony megszűnése után következik be olyan állapot, amely alapján a sajátos nevelési igény megállapításának lenne helye, a 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet 12. §-ának (6), (7) és (9) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a fogyatékosság megállapítását szakorvos által kiállított igazolással kell bizonyítani.),

 • második vagy további javító érettségi vizsga esetén eredeti példányban a vizsgadíj befizetésének igazolását (a vizsgadíjak befizetésének módjai és a vizsgák díjai a III. pontban találhatók meg).

 • Javító/pótló érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén azokat a vizsgatárgyakat is fel kell tüntetni a jelentkezési lapon, amelyből a vizsgázó már rendelkezik érettségi eredménnyel. Amennyiben a korábbi vizsgaeredmény 2005 előtt, hagyományos rendszerben keletkezett, akkor a megfelelő hagyományos tárgyat kell kiválasztani a vizsgatárgyak listájából. Majd ezeknél a vizsgatárgyaknál a jelentkezési lapon a „A vizsgatárgyból érettségi eredménnyel rendelkezem” felirat alatt kell jelezni a már meglévő érettségi eredmény tényét a megfelelő oszlopban (hagyományos rendszerben, középszinten, emelt szinten) az „igen” szó feltüntetésével. Ezt követően az „Érettségi bizonyítványomba az előző rovatban jelzett eredményem feltüntetését kérem” oszlopban ki kell választani, hogy melyik vizsgaeredmény feltüntetését kéri az érettségi bizonyítványba. Annál a vizsgatárgynál, amelyből a vizsgázó javító/pótló vizsgára jelentkezik, a vizsga fajtáját javítónak/pótlónak kell megjelölni, a korábbi elégtelen „eredmény” beszámítását természetesen ebben az esetben nem kell kérni.

 • Pótló érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén a 7.2. pontban megtalálható 8. sz. mellékletet is csatolni kell a jelentkezési laphoz. Figyelem! Pótló vizsga letételére – az érettségi vizsgarendszer változása miatt – csak a kétszintű rendszerben megkezdett vizsgák esetében van lehetőség.

6. A másolatok hitelesítése nem szükséges, ezen dokumentumok eredeti példányát a vizsgaszervezés megfelelő szakaszában be kell majd mutatni!

7. A jelentkezési laphoz csatolandó nyilatkozatok (lásd VIII. pont):

7.1. Ha a vizsgázó az alábbi vizsgatárgyak valamelyikéből jelentkezik érettségi vizsgára, a Jelentkezési lap mellékletei pont alatt megtalálható, megfelelő nyilatkozatot is ki kell töltenie, és csatolnia kell a jelentkezési laphoz:

 • Rajz és vizuális kultúra középszint (1/B. számú melléklet)
 • Utazás és turizmus középszint (2. számú melléklet)
 • Gazdasági ismeretek emelt szint (3/A. vagy 3/B. számú melléklet)
 • Informatika – középszintű vizsga esetén (4/A. vagy 4/B. számú melléklet. Figyelem! A kétféle nyilatkozat közül egyet kötelező kitölteni.)
 • Informatika – emelt szintű vizsga esetén (4/C. vagy 4/D. számú melléklet. Figyelem! A kétféle nyilatkozat közül egyet kötelező kitölteni.)
 • Informatikai alapismeretek – középszintű vizsga esetén (5/A. vagy 5/B. számú melléklet. Figyelem! A kétféle nyilatkozat közül egyet kötelező kitölteni.)
 • Informatikai alapismeretek – emelt szintű vizsga esetén (5/C. vagy 5/D. számú melléklet. Figyelem! A kétféle nyilatkozat közül egyet kötelező kitölteni.)
 • Testnevelés – emelt szintű vizsga esetén (6. számú melléklet)
 • Testnevelés – középszintű vizsga esetén (7. számú melléklet)
 • Biológia – középszintű vizsga esetén (9. számú melléklet)
 • Természettudomány – középszintű vizsga esetén (10. számú melléklet)

7.2. Egyéb mellékletek

 • Pótló vizsgára történő jelentkezés esetén (8. számú melléklet)
 • Nyilatkozat iskolai rendszerű nevelésben-oktatásban szerzett államilag elismert szakképesítés figyelembe vételével történő, tanulói jogviszonyon kívüli érettségi jelentkezés benyújtása esetén (11. számú melléklet)

8. További információkat a kétszintű érettségiről és a vizsgatárgyi követelményekről a www.oktatas.hu honlapon talál.

vissza az oldal tetejére


II. Kitöltési útmutató

1. Minden jelentkezési lap és így minden jelentkező egyedi érettségi iktatószámmal rendelkezik, amely a kinyomtatott jelentkezési lap tetejének közepén található meg. Az egyedi érettségi iktatószám miatt a jelentkezési lapok nem másolhatók! A személyes adatokkal kitöltött jelentkezési lap több példányban is kinyomtatható.

2. A jelentkezési lapot csak akkor tudja kinyomtatni, ha az alábbi adatokat hiánytalanul kitölti:

 • Személyes adatok: családi név, utónév (valamennyi), születési hely, születési dátum, anyja születési neve, sz.ig./útlevél száma (külföldi vizsgázó esetében személyazonosító igazolvány vagy útlevél száma), állampolgárság, a vizsgázó neme, állandó lakcím.
 • Tanulói jogviszony: a legördülő listából ki kell választani, hogy a jelentkezőnek középiskolával van-e tanulói jogviszonya. Amennyiben tanulói jogviszonya van, kötelezően ki kell tölteni a munkarendre vonatkozó mezőket is. A munkarendet legördülő listából kell kiválasztani az alábbi lehetőségek közül:
  ›› nappali;
  ›› felnőttoktatás, nappali;
  ›› felnőttoktatás, esti-levelező.
  Ha van tanulói jogviszonya, kötelező az évfolyam megadása is.
  Az érettségi bizonyítvány sorszáma mezőbe a vizsgázó érettségi bizonyítványának sorszámát kell beírni. Figyelem! Az érettségi bizonyítvány sorszámát ismétlő vagy kiegészítő vizsgára történő jelentkezés esetén kötelezően meg kell adni. (A külföldi érettségi bizonyítvánnyal rendelkező vizsgázóknak ebbe a rovatba a „külföldi” szót kell beírniuk.)
 • Az ér. biz.-t kiállította: iskola OM kódja mezőbe – amennyiben a jelentkező rendelkezik már érettségi bizonyítvánnyal – annak az intézménynek az OM kódját kell beírni, ahol a vizsgázó érettségi bizonyítványát kiállították. A mezőt a kék színű OM kód feliratra kattintva felugró listából a megfelelő intézmény nevét tartalmazó sor végén levő másol gombra kattintva lehet kitölteni. Amennyiben az az iskola, ahol a vizsgázó érettségi bizonyítványát kiállították, nem található meg a listában, a mezőt üresen kell hagyni. Külföldi érettségi bizonyítvány esetén a mezőt szintén üresen kell hagyni.
 • A középiskolai tanulmányok befejezésére vonatkozó mezőket (iskola neve, a volt iskola OM kódja, tanév) csak abban az esetben kell kitölteni, ha a jelentkező a középiskolai tanulmányait már befejezte.
 • Amennyiben a jelentkező középiskolával szakképző évfolyamon tanulói jogviszonyban áll, a jelentkező saját iskolájának OM kódja mellett a feladatellátási hely azonosítóját is meg kell adni.
 • Vizsgaszervezésre vonatkozó adatok: melyik kormányhivatalban kíván vizsgát tenni. A megyei/fővárosi kormányhivatalok oktatási főosztályaira vonatkozó aktuális információk megtalálhatók az OH honlapján a Köznevelés/Kormányhivatalok/Kormányhivatalok elérhetőségei oldalon.
 • A kézzel kitöltött adatokat nyomtatott nagybetűvel, kék színű tollal kell a jelentkezési lapon feltüntetni.

3. Ha van tanulói azonosítója (oktatási azonosító), kérjük tüntesse azt fel! Figyelem! A tanulói azonosító feltüntetésével hozzájárul ahhoz, hogy a tanulói azonosítóhoz kapcsolódó személyes adatait az OH és a vizsgaszervező kormányhivatalok az érettségi vizsgák során kezeljék.

4. A jelentkezési lapon az „Érettségi bizonyítványomba az előző rovatban jelzett eredményem feltüntetését kérem (hagyományos / középszint / emelt szint)” oszlopot csak azoknak a vizsgázóknak kell kitölteni, akik még nem rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal, és a jelentkezési lapjukon legalább öt (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, egy kötelezően választott és egy szabadon választott), vagy az iskolai rendszerű nevelésben-oktatásban (szakiskola) szerzett államilag elismert szakképesítés figyelembe vételével legalább négy (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv) vizsgatárgy van feltüntetve, amelyekből egy vagy több javító, pótló vagy rendes érettségi vizsgára történő jelentkezés. Annál a vizsgatárgynál, amelyből a vizsgázó javító/pótló/rendes vizsgára jelentkezik, a vizsga fajtáját javítónak/pótlónak/rendesnek kell megjelölni, a korábbi elégtelen „eredmény” beszámítását természetesen ebben az esetben nem kell kérni. Kérjük, a jelentkezési lap kitöltéséhez mindenképpen tanulmányozza át a VII. pont 9. és 10. pontját is!

5. Kérjük, hogy amennyiben van telefonszáma, a jelentkezési lapon mindenképpen tüntesse azt fel!

6. A külföldi jelentkezőknek a jelentkezési lapon a személyi igazolvány száma helyett az útlevelük számát kell megadniuk!

7. A vizsgatárgy nevének kitöltésekor ”Az érettségi vizsgatárgyak és vizsgarészeik felsorolása” cím alatt található vizsgatárgy-megnevezéseket kell alkalmaznia. (100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet). A vizsgatárgyakra vonatkozó részletes követelményeket a 40/2002. (V. 24.) OM rendelet tartalmazza. Mindkét rendelet megtalálható a http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/jogszabalyok weboldalon.

8. A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 61/A. §-a alapján a 2011. év május-júniusi vizsgaidőszaktól kezdődően emelt szintű érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amely – mint a felsőoktatási felvételi eljárás során figyelembe vehető érettségi vizsgatárgy – a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében szerepel. Az összes vizsgatárgy és az emelt szinten letehető vizsgatárgyak listája az Útmutató VI. pontjában található. A hivatkozott jogszabály alapján szakmai előkészítő tárgyakból emelt szinten magyar nyelven valamint a nemzetiségi és a két tanítási nyelvű iskolákban a tanítás nyelvén van lehetőség a vizsga letételére. Fontos, hogy azokból a vizsgatárgyakból, amelyekből már nem lehet emelt szintű érettségi vizsgát tenni, a vizsgázó abban az esetben sem jelentkezhet emelt szintű érettségi vizsgára, ha egy korábbi vizsgaidőszakban az adott vizsgatárgyból emelt szinten kezdte meg az érettségi vizsgát, de javító vagy pótló érettségi vizsgára utasították.

9. Idegen nyelven csak azok a jelentkezők tehetnek érettségi vizsgát, akik nemzetiségi vagy két tanítási nyelvű nevelés-oktatásban vettek részt.

10. Ha több mint 5 vizsgatárgyból kíván jelentkezni, a további vizsgatárgyakat az előre nyomtatott sorok alatt tüntesse fel.

11. Az adott vizsgára vonatkozóan a 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. § (7) bekezdése szerinti kérelmet adok be oszlop kitöltéséhez kérjük, tanulmányozza át a VII. pontban található jogi útmutató 12. pontját!

12. A jelentkezési lapot kitöltve – a szükséges mellékleteket ahhoz csatolva – a program által megjelölt, a lap alján is megjelenő címre kell eljuttatnia. Az érettségi vizsgákat az Ön számára az Ön által megjelölt kormányhivatal szervezi meg.

13. Figyelem! Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 2012. április 1-jétől hatályos változásai során módosult egyes szakmai előkészítő vizsgatárgyak elnevezése, vizsgakövetelménye és vizsgaleírása, valamint új szakmai előkészítő vizsgatárgyakból is lehet érettségi vizsgát tenni. A 2012. május-júniusi vizsgaidőszaktól kezdődően már az új elnevezésű vizsgatárgyakra lehet jelentkezni, és az adott vizsgatárgyak érettségi vizsgái is a módosult vizsgakövetelmények és vizsgaleírások alapján kerülnek megszervezésre.

14. Figyelem! Az utazás és turizmus választható közismereti vizsgatárgyból a kötelező és kötelezően választandó vizsgatárgyon felüli, szabadon választott vizsgatárgyként tehető érettségi vizsga.

15. Előrehozott érettségi vizsgára az október-novemberi vizsgaidőszakban nem lehet jelentkezni.

16. Akkreditált érettségi vizsgatárgyakból a 2014/2015. tanév október–novemberi vizsgaidőszakban lehetett utoljára érettségi vizsgát tenni. Ezekből a vizsgatárgyakból javító vagy pótló vizsgát sem lehet tenni.

17. Pszichológia vizsgatárgyból a 2014/2015. tanév május–júniusi vizsgaidőszaktól választható közismereti vizsgatárgyként lehet érettségi vizsgát tenni.

vissza az oldal tetejére


III. Vizsgadíjak

1. A vizsgadíj kötelezettségre vonatkozó szabályok:
Az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsgáért, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.
A fizetendő vizsgadíj összege:

 • Ha a jelentkező vizsgajelentkezését egy kormányhivatalba nyújtja be, a középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2016-ban 17.000 - Ft).
 • Az emelt szintű érettségi vizsgáért minden vizsgadíjra kötelezett jelentkezőnek az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2016-ban 28.000 - Ft).

A fenti összegek vizsgatárgyanként értendőek.
Ha jelentkező a középszintű vizsgajelentkezését egy középiskolába nyújtja be, úgy a középszintű vizsga fent meghatározott vizsgadíját a középiskolába kell befizetni. Emelt szintű vizsgajelentkezés esetén a vizsga díját minden esetben az Oktatási Hivatalnak kell befizetni.
A vizsgadíj befizetése az Oktatási Hivatal számlájára történhet:

 • a kormányhivatalokban beszerezhető utalványon;
 • banki átutalással az alábbiak szerint: Jogosult neve: Oktatási Hivatal, számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000

Külföldről történő átutalás esetén, amennyiben a fizetés nem forintban történik, figyelni kell arra, hogy a befizetés összege napi árfolyamon forintra átszámítva, az utaláskor felszámított kezelési költség levonása után is fedezze a vizsgadíjat. A devizában befizetett összeg a Magyar Nemzeti Bank aktuális napon érvényes árfolyama alapján, forintban kerül jóváírásra. Deviza átutalásnál a költségmegosztás módjánál az our/saját lehetőséget kell választani, azaz az átutalást indító fél viseli az átutalással járó összes költséget.
A külföldről történő átutaláshoz az alábbi adatokra is szükség lehet:

 • A kedvezményezett neve: Oktatási Hivatal, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., Hungary
 • A kedvezményezett bankja: Magyar Államkincstár
 • A bank címe: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Ha az ügyfél SEPA-képes bankból utal az Európai Unión belülről, az alábbi adatokat kell megadni (ez az utalási mód olcsóbb):

 • utalás devizaneme: EUR
 • Oktatási Hivatal IBAN-számlaszáma: HU94 1003 2000 0028 2637 0000 0000
 • Államkincstár SWIFT/BIC kódja: HUSTHUHB

Ha az ügyfél nem SEPA-képes bankból utal (bármilyen devizanem, bármilyen bank, bármilyen ország esetében), az alábbi adatokat kell megadni:

 • Oktatási Hivatal IBAN-száma: HU94 1003 2000 0028 2637 0000 0000
 • Számlavezető bank („account with institution") SWIFT-BIC kódja: HUSTHUHB
 • Magyar Nemzeti Bank, mint levelező bank („correspondent") SWIFT-BIC kódja: MANEHUHB

A vizsgadíj befizetéséről szóló utalvány, illetve az átutalási megbízás Közlemény rovatában fel kell tüntetni a 20-as számot, valamint egy szóköz kihagyásával az egyedi érettségi iktatószámot. Az egyedi érettségi iktatószám a kinyomtatott jelentkezés lap felső részén, középen található, és 15 számból áll.

A vizsgadíj befizetését minden esetben igazolni kell. Utalványon történő befizetés esetén a jelentkezési laphoz az eredeti feladóvevényt kell csatolni. Átutalással történő befizetés esetén a bank által igazolt átutalási megbízást kell csatolni a jelentkezési laphoz.

vissza az oldal tetejére


IV. Külföldi jelentkezők

A külföldi jelentkezőknek az I. és II. pontban részletesen leírtak szerint kell eljárniuk.

Ha a jelentkező kettős állampolgársággal rendelkezik, és ebből az egyik állampolgárság a magyar, akkor esetében a magyar állampolgárságú vizsgázókra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

vissza az oldal tetejére

 

V. A megyei/fővárosi kormányhivatalok:

 

A megyei/fővárosi kormányhivatalok oktatásért felelős főosztályaira vonatkozó aktuális információk megtalálhatóak az OH honlapján a Köznevelés/Kormányhivatalok/Kormányhivatalok elérhetőségei oldalon.

vissza az oldal tetejére


VI. Az érettségi vizsgatárgyak és vizsgarészeik felsorolása:

 

KÖZÉPSZINT 

EMELT SZINT

VIZSGATÁRGY

írásbeli

gyakorlati

szóbeli

írásbeli

gyakorlati

szóbeli

Magyar nyelv és irodalom

1

-----

1

1

-----

1

Horvát nyelv és irodalom

1

-----

1

1

-----

1

Román nyelv és irodalom

1

-----

1

1

-----

1

Szerb nyelv és irodalom

1

-----

1

1

-----

1

Német nemzetiségi nyelv és irodalom

1

-----

1

1

-----

1

Szlovák nyelv és irodalom

1

-----

1

1

-----

1

Történelem

1

-----

1

1

-----

1

Matematika

1

-----

1*

1

-----

1

Angol nyelv

1

-----

1

4

-----

1

Német nyelv

1

-----

1

4

-----

1

Francia nyelv

1

-----

1

4

-----

1

Olasz nyelv

1

-----

1

4

-----

1

Spanyol nyelv

1

-----

1

4

-----

1

Orosz nyelv

1

-----

1

4

-----

1

Japán nyelv

1

-----

1

4

-----

1

Héber nyelv

1

-----

1

4

-----

1

Ukrán nyelv

1

-----

1

4

-----

1

Lengyel nyelv

1

-----

1

4

-----

1

Holland nyelv

1

-----

1

4

-----

1

Lovári nyelv

1

-----

1

4

-----

1

Beás nyelv

1

-----

1

4

-----

1

Finn nyelv

1

-----

1

4

-----

1

Portugál nyelv

1

-----

1

4

-----

1

Szlovén nyelv

1

-----

1

4

-----

1

Eszperantó nyelv

1

-----

1

-----

-----

-----

Bolgár nyelv

1

-----

1

4

-----

1

Újgörög nyelv

1

-----

1

4

-----

1

Kínai nyelv

1

-----

1

4

-----

1

Magyar mint idegen nyelv

1

-----

1

-----

-----

-----

Horvát nyelv

1

-----

1

4

-----

1

Román nyelv

1

-----

1

4

-----

1

Szlovák nyelv

1

-----

1

4

-----

1

Szerb nyelv

1

-----

1

4

-----

1

Latin nyelv

1

-----

1

2

-----

1

Fizika

1

-----

1

1

-----

1

Kémia

1

-----

1

1

-----

1

Biológia

1

-----

1

1

-----

1

Földrajz

1

-----

1

1

-----

1

Ének-zene

1

-----

1

-----

-----

-----

Rajz és vizuális kultúra

1

1

-----

-----

-----

-----

Informatika

-----

1

1

-----

1

1

Testnevelés

-----

1

1

-----

1

1

Filozófia

1

-----

1

-----

-----

-----

Evangélikus hittan

-----

-----

1

-----

-----

-----

Katolikus hittan

-----

-----

1

-----

-----

-----

Református hittan

-----

-----

1

-----

-----

-----

Természettudomány

1

-----

1

-----

-----

-----

Emberismeret és etika

1

-----

1

-----

-----

-----

Társadalomismeret

1

-----

1

1

-----

1

Ember- és társadalomismeret, etika

1

-----

1

-----

-----

-----

Dráma

1

1

1

-----

-----

-----

Mozgóképkultúra és médiaismeret

1

1

-----

-----

-----

-----

Német nemzetiségi népismeret

1

-----

1

-----

-----

-----

Cigány kisebbségi népismeret

1

-----

1

-----

-----

-----

Horvát népismeret

1

-----

1

-----

-----

-----

Román népismeret

1

-----

1

-----

-----

-----

Szerb népismeret

1

-----

1

-----

-----

-----

Szlovák népismeret

1

-----

1

-----

-----

-----

Szlovén népismeret

1

-----

1

-----

-----

-----

Angol célnyelvi civilizáció

-----

-----

1

-----

-----

-----

Francia célnyelvi civilizáció

-----

-----

1

-----

-----

-----

Német célnyelvi civilizáció

-----

-----

1

-----

-----

-----

Olasz célnyelvi civilizáció

-----

-----

1

-----

-----

-----

Orosz célnyelvi civilizáció

-----

-----

1

-----

-----

-----

Spanyol célnyelvi civilizáció

-----

-----

1

-----

-----

-----

Szlovák célnyelvi civilizáció

-----

-----

1

-----

-----

-----

Belügyi rendészeti ismeretek

1

-----

1

1

-----

1

Katonai alapismeretek

1

-----

1

1

-----

1

Utazás és turizmus

-----

1

1

-----

-----

-----

Gazdasági ismeretek

1

-----

1

1

-----

1

Judaisztika

-----

-----

1

-----

-----

-----

Bibliaismeret - Hit Gyülekezete

-----

-----

1

-----

-----

-----

Egészségügyi alapismeretek

1

-----

1

1

-----

1

Szociális alapismeretek

1

-----

1

-----

-----

-----

Oktatási alapismeretek

1

-----

1

1

-----

1

Művelődési és kommunikációs alapismeretek

1

-----

1

-----

-----

-----

Gépészeti alapismeretek

1

-----

1

1

-----

1

Elektronikai alapismeretek

1

-----

1

1

-----

1

Informatikai alapismeretek

1

-----

1

1

-----

1

Vegyipari alapismeretek

1

1

-----

-----

-----

-----

Építészeti és építési alapismeretek

1

-----

1

1

-----

1

Könnyűipari alapismeretek

1

-----

1

-----

-----

-----

Faipari alapismeretek

1

-----

1

1

-----

1

Nyomdaipari alapismeretek

1

-----

1

-----

-----

-----

Közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel)

1

-----

1

1

-----

1

Közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika)

1

-----

1

1

-----

1

Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek

1

-----

1

1

-----

1

Közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan)

1

-----

1

1

-----

1

Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan)

1

-----

1

1

-----

1

Ügyviteli alapismeretek

1

-----

1

-----

-----

-----

Kereskedelmi és marketing alapismeretek

1

-----

1

1

-----

1

Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek

1

-----

1

1

-----

1

Rendészeti alapismeretek

1

-----

1

-----

-----

-----

Mezőgazdasági alapismeretek

1

-----

1

1

-----

1

Élelmiszer-ipari alapismeretek

1

-----

1

-----

-----

-----

Népművészet

-----

-----

1

-----

-----

-----

Művészettörténet

1

-----

1

-----

-----

-----

Pszichológia

1

-----

1

-----

-----

-----

(*) Szóbeli vizsgarész középszinten csak akkor van, ha az írásbeli eredménye eléri a 12 %-ot, de nem éri el a 25 %-ot!

vissza az oldal tetejére


VII. Jogi útmutató

 1. A jelentkezési lapot azok tölthetik ki, akik megfelelnek az I.1. pontban meghatározott feltételeknek és rendes, kiegészítő, szintemelő, ismétlő, javító, pótló érettségi vizsgát kívánnak tenni.
 2. A jelentkezési lapot KIZÁRÓLAG a vizsgaszervező kormányhivatalokhoz kell benyújtani. Az Oktatási Hivatal nem fogad érettségi jelentkezéseket. Ezeket a jelentkezési lapokat (egyedi érettségi iktatószámuk miatt) a középiskolák nem tudják fogadni.
 3. A jelentkezés a középiskolai illetve érettségi bizonyítvány megszerzése óta eltelt időtől függetlenül benyújtható.
 4. Az érettségi vizsgát mindig az adott vizsgaidőszakban érvényes vizsgakövetelmények szerint kell letenni. Tehát a javító és pótló érettségi vizsgákat is az új vizsgarendszer szerint kell letenni.
 5. Rendes érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt vagy megszűnését követően első alkalommal tett érettségi vizsga (100/1997. (VI. 13.) Korm. rend. 9. § (2)).
 6. Kiegészítő érettségi vizsga a sikeresen befejezett érettségi vizsga után az érettségi bizonyítványban nem szereplő egyes vizsgatárgyból tett érettségi vizsga (100/1997. (VI. 13.) Korm. rend. 9. § (4)). Kiegészítő érettségi vizsgára kizárólag az jelentkezhet, aki rendelkezik már érvényes érettségi bizonyítvánnyal.
 7. Szintemelő érettségi vizsga egyes vizsgatárgyakból a középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának az emelt szintű érettségi vizsgán első alkalommal történő megismétlése Az érettségi bizonyítvány átadásáig ugyanabból a vizsgatárgyból szintemelő érettségi vizsga egy alkalommal tehető (100/1997. (VI. 13.) Korm. rend. 9. § (6)). A tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt szintemelő érettségi vizsgát a magyarországi középiskolában tanított idegen nyelvekből, továbbá informatikából lehet tenni.
 8. Ismétlő érettségi vizsga az érettségi bizonyítvány kiadása után egyes vizsgatárgyból a korábban sikeresen letett érettségi vizsga azonos szinten, illetve az emelt szintű vizsga középszinten történő megismétlése (100/1997. (VI. 13.) Korm. rend. 9. § (9)). Ismétlő érettségi vizsgára az jelentkezhet, aki rendelkezik már érvényes érettségi bizonyítvánnyal.
 9. Javító érettségi vizsga a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett, illetve a megkezdett, de tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt sikertelen rendes, előrehozott, pótló és az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsga megismétlése (100/1997. (VI. 13.) Korm. rend. 9. § (8)). Javító érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén azokat a vizsgatárgyakat is fel kell tüntetni a jelentkezési lapon, amelyből a vizsgázó már rendelkezik érettségi eredménnyel. Ezeknél a vizsgatárgyaknál a jelentkezési lapon a „A vizsgatárgyból érettségi eredménnyel rendelkezem” felirat alatt kell jelezni a már meglévő érettségi eredmény tényét a megfelelő oszlopban (hagyományos rendszerben; középszinten vagy emelt szinten) az „igen” szó feltüntetésével. Ezt követően az „Érettségi bizonyítványomba az előző rovatban jelzett eredményem feltüntetését kérem” oszlopban ki kell választani, hogy melyik vizsgaeredmény feltüntetését kéri az érettségi bizonyítványba. Annál a vizsgatárgynál, amelyből a vizsgázó javító vizsgára jelentkezik, a vizsga fajtáját javítónak kell megjelölni, a korábbi elégtelen „eredmény” beszámítását természetesen ebben az esetben nem kell kérni.
 10. Pótló érettségi vizsga a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, ismétlő, javító érettségi vizsga folytatása (100/1997. (VI. 13.) Korm. rend. 9. § (7)). Azoknak a vizsgázóknak, akik még nem rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal, pótló érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén, azokat a vizsgatárgyakat is fel kell tüntetniük a jelentkezési lapon, amelyből van már érettségi vizsgaeredményük. Ezeknél a vizsgatárgyaknál a jelentkezési lapon a „A vizsgatárgyból érettségi eredménnyel rendelkezem” felirat alatt kell jelezni a már meglévő érettségi eredmény tényét a megfelelő oszlopban (hagyományos rendszerben; középszinten vagy emelt szinten) az „igen” szó feltüntetésével. Ezt követően az „Érettségi bizonyítványomba az előző rovatban jelzett eredményem feltüntetését kérem” oszlopban ki kell választani, hogy melyik vizsgaeredmény feltüntetését kéri az érettségi bizonyítványba. Annál a vizsgatárgynál, amelyből a vizsgázó pótló vizsgára jelentkezik, a vizsga fajtáját pótlónak kell megjelölni, a korábbi elégtelen „eredmény” beszámítását természetesen ebben az esetben nem kell kérni.
 11. Előrehozott érettségi vizsgát csak a május-júniusi vizsgaidőszakban lehet tenni. Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, a helyi tantervben a jelentkező számára az adott tantárgyra vonatkozóan meghatározott követelmények teljesítését követően a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május-júniusi vizsgaidőszakában első alkalommal letett érettségi vizsga, amelyre a magyarországi középiskolában oktatott idegen nyelvekből, továbbá informatikából kerülhet sor (100/1997. (VI. 13.) Korm. rend. 9. § (3)). A sikertelen előrehozott érettségi vizsgát vagy a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőzően tett szintemelő érettségi vizsgát követően az adott vizsgatárgyból javító és pótló vizsgára legkorábban a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakára vonatkozóan lehet jelentkezni. Előrehozott érettségi vizsgára jelentkezhet továbbá a kormányhivatalnál bármely érettségi vizsgatárgyból a május-júniusi vizsgaidőszak vonatkozásában az a vizsgázó, aki a kérelem benyújtásának időpontjában külföldi vagy külföldi rendszerű középiskola utolsó évfolyamán folytatja tanulmányait (100/1997. (VI. 13.) Korm. rend. 12. § (16)).
 12. A 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet 6. § (7) bekezdése szerint a vizsgázót a szakértői bizottság véleménye alapján a kötelező és a kötelezően választandó érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból középiskolában mentesítették az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés, minősítés alól, akkor az adott tantárgy helyett a vizsgázó egy másik, általa választott vizsgatárgyból tehet érettségi vizsgát. (Ha a tanulói jogviszony megszűnése után következik be olyan állapot, amely alapján a sajátos nevelési igény megállapításának lenne helye, a 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet 12. §-ának (6), (7) és (9) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a fogyatékosság megállapítását szakorvos által kiállított igazolással kell bizonyítani.) A vizsgázó részére – a szakértői bizottság szakvéleménye alapján – engedélyezni kell az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását, és biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt.
 13. A vizsgatárgy választásának jogával a vizsgaidőszak rendjéhez, ezen belül a kitűzött vizsganapokhoz igazodva lehet élni. (A vizsgaidőszak rendjét, az egyes vizsgatárgyak vizsganapjait a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 1. számú melléklete szabályozza.)

vissza az oldal tetejére


VIII. A jelentkezési laphoz csatolandó nyilatkozatok

A dokumentumokat PDF állományok tartalmazzák, amelyek tartalomhű megjelenítést és nyomtatást tesznek lehetővé.

 - 1/B. számú melléklet:(Rajz és vizuális kultúra középszint)letöltés
 - 2. számú melléklet:(Utazás és turizmus középszint)letöltés
 - 3/A. számú melléklet:(Gazdasági ismeretek emelt szint)letöltés
 - 3/B. számú melléklet:(Gazdasági ismeretek emelt szint)letöltés
 - 4/A. számú melléklet:(Informatika - Windows - középszintű vizsga esetén)letöltés
 - 4/B. számú melléklet:(Informatika - Linux - középszintű vizsga esetén)letöltés
 - 4/C. számú melléklet:(Informatika - Windows - emelt szintű vizsga esetén)letöltés
 - 4/D. számú melléklet:(Informatika - Linux - emelt szintű vizsga esetén)letöltés
 - 5/A. számú melléklet:(Informatikai alapismeretek - Windows - középszintű vizsga esetén)letöltés
 - 5/B. számú melléklet:(Informatikai alapismeretek - Linux - középszintű vizsga esetén)letöltés
 - 5/C. számú melléklet:(Informatikai alapismeretek - Windows - emelt szintű vizsga esetén)letöltés
 - 5/D. számú melléklet:(Informatikai alapismeretek - Linux - emelt szintű vizsga esetén)letöltés
 - 6. számú melléklet:(Testnevelés - emelt szintű vizsga esetén)letöltés
 - 7. számú melléklet:(Testnevelés - középszintű vizsga esetén)letöltés
 - 8. számú melléklet:(Pótló vizsgára történő jelentkezés esetén)letöltés
 - 9. számú melléklet:(Biológia középszint - tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázó esetén)letöltés
 - 10. számú melléklet:(Természettudomány középszint - tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázó esetén)letöltés
 - 11. számú melléklet:(Iskolai rendszerű nevelés-oktatásban szerzett államilag elismert szakképesítés figyelembe vétele esetén)letöltés
A PDF állományokban tárolt adatok megjelenítéséhez és nyomtatásához PDF olvasó program szükséges (pl. Adobe Readert, Sumatra PDF, Foxit Reader, stb.)

vissza az oldal tetejére